ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. ПРЕДМЕТ
1. Този документ описва Общите условия и условията на ползване на Сайта и електронния магазин, намиращ се в него, както и условията и правилата за извършването на Поръчки и сключването на Договори. Общите условия се прилагат в отношенията между Търговеца и Клиентите.
2. Освен ако контекстът на тези Общи условия не изисква друго, обозначенията за който и да е род, включват и другите родове, а думите в единствено или множествено число включват също и множественото или единственото число съответно.
II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
3. „ТОП ЕЪР“ ООД e българско дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно българското законодателство, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, ЕИК 206162566, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Подвис“ №28, вх. „А“, ет. 2, ап. 9.
4. Адресите за контакти на „ТОП ЕЪР“ ООД са:
(i) гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ №25Б, ет. 2
(ii) гр. София, ул. „Фр. Жолио Кюри“ №20, единен тел. за връзка: (+359) 877 717 268.
Електронна поща: [email protected].
Управители са Лъчезар Вичев и Добромир Стойчев, начин на представляване: заедно или поотделно.
III. ДЕФИНИЦИИ
5. Посочените по-долу дефиниции ще имат следното значение:
5.1. „Акаунт“ е раздел от Сайта, който се създава чрез посочване на:
(i) Потребителско име;
(ii) Електронна поща; и
(iii) Парола,
който Акаунт позволява на Клиента да изпрати Поръчка, съдържащ информация за историята на Клиента (Поръчки, адреси, детайли за профила и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална. Търговецът не носи отговорност в случаи, че информация, въведена в Акаунта, е невярна, непълна или неточна.
5.2. „Договор“ е сключеният от разстояние договор между Търговеца и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги, въз основа на и неразделна част от който са тези Общи условия.
5.3. „Код за отстъпка“ е индивидуално генериран код (пример: за лоялен клиент) и изпратен на електронна поща, като може и да бъде свързан с рекламна кампания (пример: SHOPPING WEEK – всички климатици закупени през конкретно определен период от време са с допълнителна отстъпка с въвеждането на специално създадения код).
5.4. „Клиент“ е всяко физическо лице на или над 18 годишна възраст, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
(i) Получава достъп до Сайта и използва Сайта чрез комуникационни средства без (като „гост“) или със създаването на Акаунт;
(ii) Лицето се е регистрирало на Сайта и чрез завършването на процеса на регистрация и създаване на Акаунт е декларирало, че е запознато с Общите условия и политиката за защита на личните данни на Търговеца чрез подходящи технически и софтуерни средства;
(iii) След създаването на свой Акаунт на Сайта прави поръчка и сключва Договор с Търговеца през Сайта.
5.5. „Количка“ е раздел на Сайта, който позволява на Клиента да добавя Стоки и/или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.
6. „Моят списък с любими“ е раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и/или Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки.
7. „Общи условия“ означава описаните в този документ условия, които уреждат правилата за използването на Сайта, извършването на Поръчка и сключването на Договор се прилагат в отношенията между Търговеца и Клиентите. Общите условия са задължителни и представляват неразделна част към всяка Поръчка и сключен Договор. Общите условия се предоставят на вниманието на Клиента при всяка Поръчка и/или създаване на Акаунт, като същият потвърждава, че се запознава с тях, като отбелязва това в чек-бокс поле.
8. „Поръчка“ означава електронен документ и/или получаване на потвърждение по електронна поща, представляващи форма на комуникация между Търговеца и Клиента, чрез които Клиентът заявява на Търговеца желанието си да закупи Стоки и/или Услуги посредством Договор.
9. „Промоция“ е раздел на Сайта, целящ популяризирането на Сайта и предлаганите на същия Стоки и/или Услуги, които се предлагат при промоционални условия за определен период от време, посочен от Търговеца.
10. „Сайт“ е електронния магазин, хостван на уеб адреса topair.bg.
11. „Стока и/или Услуга“ означава всеки продукт или услуга, които се предлагат на Сайта.
12. „Търговец“ е „ТОП ЕЪР“ ООД, ЕИК 206162566, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Подвис“ №28, вх. „А“, ет. 2, ап. 9.
IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
13. Общите условия на Търговеца и политиката за защита на личните данни са задължителни и противопоставими на всички Клиенти и ползватели на Сайта, считано от приемането им. Независимо от това всяко използване на Сайта означава, че:
(i) Вие сте запознали внимателно с Oбщите условия за използването му и политиката за защита на личните данни и
(ii) Вие сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
14. Ние си запазваме правото да актуализираме и изменяме Общите условия периодично, за да отразяват всички промени в начина, по който извършваме дейността си, както и изискванията на българското законодателство. В тази връзка, Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Търговеца по всяко време чрез актуализирането им.
15. В случай на промяна на Общите условия ние ще публикуваме тяхната изменена версия. Към всяка сделка се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора между Клиента и Търговеца.
16. Възможно е описанията на Стоките и/или Услугите да бъдат понякога непълни. Въпреки това ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация за Вас, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство. Екипът на Търговеца полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки и/или пропуски в тази информация, Търговецът уточнява, че изображенията на Стоките и/или Услугите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Стоките и/или Услугите могат да се различават от изображенията.
17. Всички Стоки и/или Услуги, включително тези в Промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на Стоката и/или Услугата.
18. Сайтът може да съдържа линкове към други интернет страници. Търговецът не носи отговорност за политиката на поверителност на интернет страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
19. Поради софтуерно и/или техническо време, необходимо за премахване на изчерпани вече Стоки и/или Услуги и/или за обработване на получени поръчки, присъствието на конкретни Стоки и/или Услуги на Сайта не гарантира тяхната наличност при осъществяване на Поръчката от Клиента дори да е получил от Търговеца потвърждение, че Поръчката му е приета.
20. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби на тези Общи условия.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
21. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Сайта, като направи Поръчка по електронен път през Акаунт или като „гост“ (Поръчка без създаден преди това Акаунт), като Поръчката съответно се регистрира от самия него или от служител на Търговеца от негово име.
22. Търговецът ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Търговецът прави по електронен път (електронна поща).
23. Търговецът има правото да не достави част или всички Стоки и/или Услуги Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради наличие на форсмажорни обстоятелства, изчерпване наличността им, софтуерен или технически проблем и др. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез електронна поща или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката и/или Услугата.
24. Договорът между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на потвърждение по телефона и/или на уведомление по електронната му поща, че Стоките и/или Услугите от Поръчката са готови за изпращане, съответно услугата може да бъде предоставена, ако е приложимо.
25. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача.
VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
26. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент, както чрез създаването на Акаунт или като „гост“ (Поръчка без създаден Акаунт).
27. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в негов ущърб по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Търговеца, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
28. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоките и/или Услуги, както и да се свързва с Търговеца на посочените адреси в раздел „Контакти” на Сайта. Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез посочените на Сайта данни в раздел „Контакти”.
29. Търговецът може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него Промоции на Сайта за определен период от време.
30. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока и/или Услуга, а не да я представят абсолютно точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките и/или Услугите в Сайта (статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока и/или Услуга или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока и/или Услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

VII. ПОРЪЧКА
31. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка както за Поръчки, правени чрез създаден Акаунт, така и за Поръчки, направени като „гост“.
32.Всяка добавена в Количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Количката за покупки без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката и/или Услугата.
33. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Търговеца връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.
34. С изпращането на Поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него по телефона, електронната поща или на адреса, посочен от Клиента, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.
35. Търговецът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
(i) неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане и/или банков превод;
(ii) осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при онлайн плащания и/или банков превод;
(iii) Предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
36. Направените Поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Търговеца. За Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден Клиентите ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия работен ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в петък след 15.00 часа, в събота и в неделя ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни.
37. Всички Стоки и/или Услуги присъстващи в Сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, след потвърждение. Клиентът може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на куриерска фирма в населеното място или до входа на неговия адрес.
38. Стоките и/или Услугите се изпращат след като сътрудник на Търговеца се свърже с Клиента по телефона и получи потвърждение от последния. Клиентът получава потвърждение и по електронната поща, посочена от него.
Стоките и/или Услугите се доставят съгласно условията на куриерската фирма.
39. Всички пратки се изпращат с услугата „Провери преди да платиш“. Проверката се свежда до преглед на външния вид на Стоките и/или Услугите и не е възможно да се включват и тестват. Рекламации, свързани с транспортен дефект, се приемат само по време на предаването на Поръчката от куриера. В противен случай Клиентът губи правото си да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
40. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки и/или Услуги, предлагани от Търговеца, в случай че се откаже от Договора и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок съгласно действащото законодателство. Този срок започва да тече, считано от датата на която Клиентът (посочено от него трето лице) е получил Стоките и/или Услугите.
41. Клиентът следва да върне Стоките и/или Услугите на някои от следните адреси:
(i) гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ №25Б, ет. 2, тел. за връзка: (+359) 877 717 268,
(ii) гр. София, ул. „Фр. Жолио Кюри“ №20, тел. за връзка: (+359) 877 717 268.
42. Търговецът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока и/или Услуга. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
43. Сумата ще бъде възстановена, включително разходите за доставка, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, обслужваща Клиента, не изисква някакви такси.
44. При упражняване правото на отказ от сключен Договор от страна на Клиента Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките и/или Услугите, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца на Сайта.
45. Право на отказ от сключения Договор и връщане на Стока и/или Услуга имат само Клиенти, които върнат стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи и оригиналната касова бележка и/или фактура за покупката.
VIII. ЦЕНИ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
46. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева с включен ДДС, както и всички други изисквани по закон данъци и/или такси. Цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от Клиента, в случаите, когато това е приложимо, се обявяват отделно и по разбирам начин. В обявената цена се включват разходи за доставка и монтаж.
47. В случаите, когато продажната цена на Стоката и/или Услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, Търговецът изписва сбора от продажните цени ясно и точно като крайна цена.
48. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път Търговецът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата сделка, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента в случаите, в които валутата е различна от лева (BGN). Плащането с карта към Търговеца се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид сделки някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента. Затова ние препоръчваме на своите Клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Стоки и/или Услуги, продавани от Търговеца.
49. Търговецът си запазва правото да променя цените на предлаганите от него Стоки и/или Услуги по всяко време. При Промоция за обявено намаление неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението.
50. При завършване на Поръчката като „гост“ или чрез Акаунт Клиентът има възможност за избор на следните варианти за заплащане на избраните от Вас продукти:
(i) Плащане при доставка (в брой – „наложен платеж“, или с банкова карта) – заплащане на дължимата сума на куриера (служителя), който доставя Вашата Поръчка.
(ii) Плащане по банков път – заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод по указаната от Търговеца банкова сметка.
51. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката Клиентът получава от куриера касова бележка и по желание фактура, в която са посочени поръчаните „Стоки и/или Услуги“, дължимите за тях цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Клиентът предава на куриера сума равна на общата сума, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на Стоката и/или Услугата, посочени в касовата бележка и евентуално фактурата за Клиента), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателния талон Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Търговеца сумата представляваща продажната цена на доставените Стоки и/или Услуги.
52. Когато плащането не е с наложен платеж, Клиентът заявява при Поръчката, че желае да му бъде издадена фактура, като предоставя данни за целта. Търговецът изпраща фактурата в електронна форма на посочен от Клиента електронна поща адрес.
IX. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
53. Към всяка стока се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.
Търговецът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
(i) гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
(ii) гаранционната карта и фискалния бон не бъдат представени при необходимост от гаранционно обслужване;
(iii) е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Клиент;
(iv) се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда, и/или при нарушаване инструкциите за употреба в съответствие с техническите и/или други изисквания;
(v) е нарушена физическата цялост на изделието;
(vi) при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
54. В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от Търговеца или от оторизираните сервизи на партньорите му. Гаранцията към физически лица е описана за всеки от продуктите и е спрямо условията на производителя, но не по-малко от 24 месеца.
54a. За бързо и ефективно разрешаване на въпроси, свързани с гаранционното обслужване, Клиентите изпращат на адрес [email protected] следната информация:
(i) Вашето име и номер и дата на фактура, като представите и гаранционната карта;
(ii) Наименованието на продукта, който желаете да бъде поправен;
(iii) Дата и адрес, където е монтирано съоръжението; и
(iv) Попълнете информация за установения дефект.
54б. Наш сервизен екип ще поседи адреса, който сте посочили, като предварително сме се свързали с Вас и уточнили точен ден и час на посещението. Гаранцията се осъществява безплатно във всеки работен ден. Поправката се извършва чрез ремонт в рамките на максимум един месец, считано от момента на извършената от Клиента рекламация, в съответствие с приложимото законодателство. Гаранционният срок спира да тече от момента на заявяване на рекламацията от Клиента, до момента в който Клиентът получи известие за отстранен дефект.
X. РЕКЛАМАЦИИ
55. Рекламации на закупени чрез Сайта Стоки и/или Услуги следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.
Адреси за предявяване на рекламации:
(i) гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ №25Б, ет. 2 тел. за връзка: (+359) 877 717 268,
(ii) гр. София, ул. „Фр. Жолио Кюри“ №20, тел. за връзка: (+359) 877 717 268, както и на
(iii) електронна поща: [email protected]
XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
56. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
XII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
57. Цялото съдържание на Сайта, включително, но не само, логата, графични изображения и/или надписи, търговски символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта се въведени от Търговеца и се използват за популяризирането на Сайта и на Стоките и/или Услугите, предлагани чрез него, и се притежават от Търговеца.
58. Търговецът си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието освен с изричното съгласие на Търговеца.
59. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на закона и предвиденото в тези Общи условия.
XIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
60. Поверителността и сигурността на личните данни на Kлиентите е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Търговеца, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни се предоставя на вниманието на Клиента при всяка Поръчка и/или създаване на Акаунт, като Клиентът потвърждава, че се запознава с тях, като отбелязва това в чек-бокс поле.
61. Тази политика ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на Сайта. Вашите данни, предоставени при създаването на Акаунт, както и при Поръчка като „гост“ ще бъдат записани в единна база данни на Търговеца и в тази връзка Клиентът, който създава Акаунт или прави Поръчка като „гост“ следва да се съгласи с Общите условия, неразделна част от които е настоящата политика.
62. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по Договора за продажба на Стоки и/или Услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени Поръчки, промени в Общите условия или други подобни.
63. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас Договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни и др.) или пред компетентни органи.
64. Търговецът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.
65. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
66. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в Акаунта си.
67. Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието Вашите лични данни да продължават да бъдат обработвани от Търговеца. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до [email protected] С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на Акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
68. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.
69. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, [email protected], София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2.
XV. БИСКВИТКИ
70. Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на Сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
71. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на Сайта.