Гаранции

Условия за признаване на гаранцията

За бързо и ефективно разрешаване на въпроси, свързани с гаранцията на продуктите, моля следвайте инструкциите по- долу:

 1. Изпратете е-mail на следния адрес: [email protected]
 2. Попълнете нужната информация:
 • Вашето име и номер на фактура
 • Дата на фактурата и наименованието на продукта, който желаете да бъде поправен.
 • Дата и адрес, където е монтирано съоръжението
 • Попълнете информация за установения дефект
 • Изберете „Изпрати”.
 1. Наш сервизен екип ще поседи адреса, който сте посочили, като предварително сме се свързали с вас и уточнили точен ден и час на посещението.
 2. Гаранционни условия:
 • Посочените в настоящата гаранционна карта продукти чрез търговската си марка, код и уникален сериен номер S/N имат гаранционен срок, посочен по-горе за всеки продукт поотделно, който започва да тече от датата на получаване на съответния продукт.
 • Гаранцията се предоставя от „ТОП ЕЪР“ ООД с адреси за кореспонденция: –
 • гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20
 • гр. Варна, ул. Уста Кольо Фичето 25Б
 • Гаранцията се осъществява безплатно във всеки работен ден. Поправката на продукта се извършва чрез ремонт в рамките на максимум един месец, считано от момента на извършената от клиента рекламация, в съответствие с приложимото законодателство.
 • Гаранционният срок спира да тече от момента на заявяване на рекламацията от клиента, до момента в който клиентът получи известие за отстранен дефект.
 • Гаранцията не важи за повреди, възникнали от:

– неспазване на условията за транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на продукта;

– неправилна употреба, изпускане на продукта, електрически, механични и топлинни удари, наличие на силно замърсяване, проникване на течности в продуктите, излагане на огън, неправилно охлаждане, излагане на висока влажност и употреба, която не отговаря на описанието в упътването или погрешна експлоатация;

– неправилно инсталиране (липса на заземяващ кабел, свързване на оборудването по време на работа) или колебания в захранващото напрежение;

– инсталиране на климатик, ако купеният продукт е климатик, от дружество или физическо лице без съответно разрешително за извършване на такава дейност;

 • интервенции върху продукта, независимо от естеството, извършени от неупълномощени лица или изменение на серийния номер, изписан върху гаранционната карта
 • Продавачът не е отговорен за отключване на оборудване, защитено с парола на потребителя.
 • Гаранционният срок и животът за батериите 6 месеца от датата на покупката, освен ако не е отбелязано друго.

Задължения на купувача

 • Да захранва продукта единствено от заземени електрически мрежи при допустимите отклонения, посочени от производителя.
 • Да използва единствено елементи с оригинално окабеляване на оборудването/продуктите.
 • Да съблюдава инструкциите за употреба на оборудването/продуктите, в съответствие с техническите и/или други изисквания на производителя, продавача или сервизния център.
 • Да пази цялостта на предпазните стикери, поставени от продавача/производителя, съответно от сервизния център.
 • Да съхранява документацията на оборудването/продукта по време на гаранционния срок, както и документацията, доказваща надлежното инсталиране на климатик, ако случаят е такъв.
 • Да укаже номера на фактурата и гаранционната карта при попълване на заявка за рекламация.
 • Да изпрати продукта за сервизен ремонт заедно с всички поръчани и закупени аксесоари.

Права на купувача

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, а именно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Друга важна информация

 • Продукти с липсващи етикети, указващи серийни номера или по друг начин специфициращи продукта, или липсващи предпазни стикери, или дефекти, причинени от неправилна употреба и съхранение, като например, но не само: пукнатини, цепнатини, усуквания, разглобявания или липсващи елементи, следи от изгаряне или проникване на течности – ще бъдат основание за отказ от гаранционно обслужване.
 • Гаранционната карта не важи за грешки в софтуера.
 • Продавачът се освобождава от отговорност и няма да предоставя гаранционно обслужване на продукта при извършени промени в хардуера или промени в софтуерната конфигурация на продукти с електроника или използването на неподходящ или нелицензиран софтуер, за продукти, за които това е приложимо.
 • Условията по гаранцията са валидни при предоставяне на гаранционна карта и съответния платежен документ (фактура или фискален бон)
 • Гаранцията е валидна на територията на България.